วิทยาการคำนวณ ป.1

ตัวชี้วัด
ว 4.2   ป.1/1   ป.1/2  ป.1/3   ป.1/4  ป.1/5

บทที่ 1 การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จ
บทที่ 2 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา
บทที่ 3 ปัญหาอย่างง่าย
บทที่ 4 การเขียนโปรแกรม
บทที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอร์ฟแวร์
บทที่ 7 การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก
บทที่ 8 การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอร์ฟแวร์หรือสื่อ
บทที่ 9 การใช้เทคโนโลยีสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ

สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โครงการสอนออนไลน์ – Project 14 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-cs/