สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ด้วยข้าพเจ้านายผดุง บุญชุม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเนินการจดทะเบียนเว็บไซต์และเช่าพื้นที่ด้วยงบประมาณส่วนตัว ภายใต้โดเมนเนมชื่อ www.iclass.in.th และสร้าง/พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ในรูปแบบของ e-Learning โดยใช้ Google Classroom เพื่อใช้ในเป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาดังต่อไปนี้

1 ว20223 เทคโนโลยี 1 ม.1/1
2 ว20225 เทคโนโลยี 3 ม.2/1
3 ว31102 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ม.4/1
4 ว31102 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ม.4/2
5 ว31102 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ม.4/3
6 ว30284 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงาน ม.4/2
7 ว30284 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงาน ม.4/3
8 ว30289 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ม.6/3