บทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แจ้งนักเรียนที่เรียนกับครูผดุง บุญชุม ให้นักเรียนเข้าบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามรายวิชาและรหัสชั้นเรียนที่นักเรียนลงทะเบียน เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ศึกษา/ทบทวนบทเรียน ทำแบบทดสอบออนไลน์ การส่งงานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ เป็นต้น

ที่รายวิชาชั้นมัธยมศึกษารหัสชั้นเรียน
1ว31103  วิทยาการคำนวณ 1ม.4/1รับจากครูผู้สอนในชั่วโมงแรกของการเรียน
2ว31103  วิทยาการคำนวณ 1ม.4/2รับจากครูผู้สอนในชั่วโมงแรกของการเรียน
3ว31103  วิทยาการคำนวณ 1ม.4/3รับจากครูผู้สอนในชั่วโมงแรกของการเรียน
4ว30286 คอมพิวเตอร์กราฟิกม.4/3รับจากครูผู้สอนในชั่วโมงแรกของการเรียน
5ว32104 วิทยาการคำนวณ 2ม.5/1รับจากครูผู้สอนในชั่วโมงแรกของการเรียน
6ว32104 วิทยาการคำนวณ 2ม.5/2รับจากครูผู้สอนในชั่วโมงแรกของการเรียน
7ว32104 วิทยาการคำนวณ 2ม.5/3รับจากครูผู้สอนในชั่วโมงแรกของการเรียน
8ว30290 การใช้โปรแกรมสื่อประสมม.5/1รับจากครูผู้สอนในชั่วโมงแรกของการเรียน
9ว30290 การใช้โปรแกรมสื่อประสมม.5/2รับจากครูผู้สอนในชั่วโมงแรกของการเรียน
10ว30288 การสร้างเว็บเพจม.5/3รับจากครูผู้สอนในชั่วโมงแรกของการเรียน