การผลิตสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การผลิตสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเนินการจดทะเบียนเว็บไซต์และเช่าพื้นที่ ภายใต้โดเมนเนมชื่อ www.iclass.in.th และสร้าง/พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ในรูปแบบของ e-Learning โดยใช้ Google Classroom เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาดังต่อไปนี้
1.ว20223 เทคโนโลยี 1 ม.1/1
2. ว20225 เทคโนโลยี 3 ม.2/1
3. ว31102 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ม.4/1
4. ว31102 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ม.4/2
5. ว31102 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ม.4/3
6. ว30284 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงาน ม.4/2
7. ว30289 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ม.6/3
8. ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ม.6/2

Google Classroom 1/2564
สถิติการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554