การเตรียมความพร้อมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564

นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ Online การสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน ซึ่งในการสอบกลางภาคครั้งนี้ครูผู้ได้จัดทำระบบการสอบผ่าน Google Classroom (ผ่าน Google Form) จำนวน 6 รายวิชา ได้แก่

1.ว20223 เทคโนโลยี 1 ม.1/1
2. ว20225 เทคโนโลยี 3 ม.2/1
3. ว31102 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ม.4/1-4/3
4. ว30284 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงาน ม.4/2
5. ว30289 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ม.6/3
6. ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ม.6/2

หลังจากที่นักเรียนสอบเสร็จแล้วนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการสอบได้ทาง Line ChatBot StudentChecker ที่ครูผู้สอนได้แจ้งในช่วงของการทำข้อสอบ