การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564

นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ  Online  การสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน ซึ่งในการสอบกลางภาคครั้งนี้ครูผู้สอนได้จัดทำระบบการสอบผ่าน Google Classroom ในระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2564

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการสอบกลางภาคทาง Line Chatbot StudentChecker