เทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2

รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ตัวชี้วัด

4.2   ป.2/1   ป.2/2  ป.2/3   ป.2/4

  • บทที่ 1  ลำดับขั้นตอนการทำงาน
  • บทที่ 2 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
  • บทที่ 3  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
  • บทที่ 4  การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บและเรียนใช้ข้อมูล
  • บทที่ 5  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
  • บทที่ 6  การแก้ปัญหาอย่างง่าย
  • บทที่ 7  การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอร์ฟแวร์หรือสื่อ
  • บทที่ 8  การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมบทที่ 9การดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้นอย่างเหมาะสม

สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โครงการสอนออนไลน์ – Project 14 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2-cs/

ที่มา : โครงการสอนออนไลน์ – Project 14 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)