เทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3

รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ตัวชี้วัด

4.2   ป.3/1   ป.3/2  ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5

  • การใช้เทคโนโลยี
  • อัลกอริทึมในการทำงาน
  • การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
  • การใช้ซอฟต์แวร์
  • การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมอินเตอร์เน็ต
  • การนำเสนอข้อมูล
  • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โครงการสอนออนไลน์ – Project 14 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-cs/

ที่มา : โครงการสอนออนไลน์ – Project 14 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)