เทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1

รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ตัวชี้วัด
ว 4.2   ป.1/1   ป.1/2  ป.1/3   ป.1/4  ป.1/5

  • บทที่ 1 การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จ
  • บทที่ 2 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา
  • บทที่ 3 ปัญหาอย่างง่าย
  • บทที่ 4 การเขียนโปรแกรม
  • บทที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
  • บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอร์ฟแวร์
  • บทที่ 7 การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก
  • บทที่ 8 การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอร์ฟแวร์หรือสื่อ
  • บทที่ 9 การใช้เทคโนโลยีสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ

สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โครงการสอนออนไลน์ – Project 14 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-cs/

ที่มา : โครงการสอนออนไลน์ – Project 14 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)