Search

รวมฟังก์ชั่นที่ใช้คำนวณใน Excel

รวมFunction ในการคำนวณของ Excel

 

ฟังก์ชั่น

ประโยชน์

AVERAGE

ใช้หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูลที่เป็นตัวเลข

COUNT

ใช้ในการนับจำนวนที่ระบุ

DATE

ช่วยกรอกข้อมูลที่เป็นวันที่และสามารถนำไปคำนวณระยะเวลา

IF

ใช้ทดสอบเงื่อนไข

LARGE

หาค่าตัวเลขสูงสุดในกลุ่มของข้อมูล โดยระบุช่วงที่ต้องการ

MAX

หาค่าที่สูงสุดในกลุ่มของตัวเลข

MIN

หาค่าที่ต่ำสุดในกลุ่มของตัวเลข

ROUND

ปัดเศษจุดทศนิยมตามหลักคณิตศาสตร์

SUM

หาค่าผลรวมของตัวเลข

VLOOKUP

ช่วยค้นหาและแสดงข้อมูลจากตารางที่กำหนด

DATE

ช่วยเก็บข้อมูลวันที่ และจะเปลี่ยนให้เป็นเลขจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้คำนวณหาระยะเวลา

DATEVALUE

เปลี่ยนข้อมูล เดือน วันที่ ปี ที่เขียนเป็นตัวอักษรให้เป็นเลขจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้คำนวณหาระยะเวลา

DAYS 365

คำนวณระยะเวลาเป็นจำนวนวน โดยถือตามหลักของปีทางธรุกิจคือ 1 ปี มี 365 วัน

NOW

ให้ผลเป็นวันที่และเวลาที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยรวมกันออกมาเป็นเลขจำนวนหนึ่ง

TIME

ให้ผลเป็นตัวเลขจำนวนหนึ่งจากข้อมูลชั่วโมง นาที และวินาที ที่กำหนดให้

TIME VALUE

ให้ผลเป็นตัวเลขที่จำนวนหนึ่งจากข้อมูลชั่วโมง นาที และวินาที ซึ่งเขียนในเชิงตัวอักษร

TODAY

ให้วันที่เป็นตัวเลขจำนวนหนึ่ง ตามที่ได้มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์

DAY

แยกข้อมูลส่วนที่เป็นวันที่ออกมาจากข้อมูล วันที่, เดือน, ปี

HOUR

บอกเวลาเฉพาะส่วนที่เป็นชั่วโมง

MINUTE

บอกเวลาเฉพาะส่วนที่เป็นนาที

MONTH

: แยกข้อมูลส่วนที่เป็นวันที่ออกมาจากข้อมูล วันที่, เดือน, ปี ผลออกมาจะได้ตัวเลขที่นำไปคำนวณได้ด้วย

SECOND

แยกข้อมูลส่วนที่เป็นวินาทีออกมา จากเวลาที่กำหนด

WEEKDAY

ให้ผลลัพธ์ว่าเป็นวันอะไร จากข้อมูลวันที่ เดือน ปี

YEAR

ให้ผลลัพธ์ว่าตรงกับปี ค.ศ. อะไร จากข้อมูลวันที่ เดือน ปี หรือตัวเลขจำนวนหนึ่ง

ABS

หาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข (Absolute Value) ตัวเลขที่ไม่มีการติดลบ

SCOS

หาค่า Arc Cosine คือ ส่วนกลับของค่า Cosine ตามหลักของตรีโกณมิติ

ACOSH

หาค่าส่วนกลับของ Hyperbolic Cosine

ASIN

หาค่า Arc Sine

ASINH

หาค่าส่วนกลับของ Hyperbolic Sine

ATAN

หาค่า Arc Tangent

ATAN2

หาค่าความลาดเอียง (Slope) ของเส้นตรงที่ลากมาจากจุดพิกัด (แบบ รูป กราฟ) มายังจุดกำเนิด (Origin) คือ จุดตัดเส้นแกน X,Y

ATANH

หาค่าส่วนกลับของ Hyperbolic Tangent

BASE

แปลงหาค่าตัวเลขฐานสิบให้เป็นฐานอื่นที่ต้องการ

CEILING

ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็ม ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดค่าตัวเลขเป็นบวกขึ้น และปัดลงหากเป็นลบ

COMBIN

คำนวณหาจำนวนวิธีการจัดกลุ่ม (Combination) ตามหลักคณิตศาสตร์

COS

หาค่า Cosine ตามหลักของตรีโกณมิติ

COSH

หาค่า Hyperbolic Cosine

EVEN

ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็มรูปแบบเลขคู่ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดขึ้นสำหรับค่าบวกและปัดลงสำหรับค่าลบ

EXP

หาค่า Exponential

FACT

หาค่า Factorial

FACTDOUBLE

หาค่า Factorial แต่เป็นการลดค่าของตัวคูณลงทีละ 2

FLOOR

ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็มรูป ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด
โดยปัดขึ้นสำหรับค่าลบและปัดลงสำหรับค่าบวก

GCD

หาค่าตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของกลุ่มเลขจำนวนหนึ่ง

INT

ปัดเศษทศนิยมทิ้งเหลือไว้แต่เลขหน้าจุดทศนิยมเท่านั้น

LCM

หาค่าตัวคูณร่วมมาก(ค.ร.ม.) ของกลุ่มเลขจำนวนหนึ่ง

LN

หาค่าของ Natural Logarithm จากตัวเลขที่กำหนดให้

LOG

หาค่า Logarithm ของตัวเลขจากฐาน (Base) ที่กำหนดให้

LOG10

หาค่า Logarithm ของตัวเลขจากฐาน 10

MDETERM

หาค่าDeterminant ของ Matrix ซึ่งมีจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์เท่ากัน

MNVERSE

หาค่า Inverse ของ Matrix ซึ่งมีจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์เท่ากัน

MMULT

หาผลคูณของ Matrix สองชุด

MOD

หาค่า Modulo คือ เศษที่ได้จากการหารของตัวเลขสองจำนวน และจะให้เครื่องหมายเดียวกันของตัวหาร

MULTINOMIAL

หาอัตราส่วนระหว่าง ผลบวก Factorial กับผลคูณ Factorial ของจำนวนหนึ่งที่กำหนดให้

ODD

ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็มแบบเลขคี่ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดขึ้นสำหรับค่าบวกและปัดลงสำหรับค่าลบ

PI

ให้ค่าคงที่ของ P1 คือ 3.141592 (โดยประมาณ)

PRODUCT

หาผลคูณของตัวเลขจำนวนหนึ่งที่กำหนดให้

QUOTIENT

หาค่าที่ได้จากการหารของตัวเลขสองจำนวน โดยปัดเศษทิ้งทั้งหมด

RAND

ให้ค่าตัวเลขแบบสุ่ม ๆ ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0-0.9999

RANDBETWEEN

ให้ค่าตัวเลขแบบสุ่ม ๆ โดยสามารถกำหนดช่องของตัวเลขที่ต้องการ

ROUND

ปัดเศษทศนิยมให้มีจำนวนหลักเท่าที่ต้องการ โดยพิจารณาตามหลังคณิตศาสตร์
ถ้าเกิน 5 ปัดขึ้น ต่ำกว่า 5 ปัดทิ้ง

SERIESSUM

หาค่าผลรวมของเลขอนุกรมชุดหนึ่ง

SIGN

แทน ความหมายของค่าตัวเลขที่กำหนดให้ด้วย 1 หรือ 0 ดังนี้*ถ้าตัวเลขที่กำหนดให้มีค่าเป็นบวก จะได้เลข 1*ถ้าตัวเลขที่กำหนดให้มีค่าเป็นศูนย์ จะได้เลข 0*ถ้าตัวเลขที่กำหนดให้มีค่าติดลบ จะได้เลข –1

SIN

หาค่า Sine ตามหลักของตรีโกณมิติ

SINH

หาค่า Hyperbolic Sine

SQRT

หาค่ารากที่สองของตัวเลขที่กำหนดให้

SUM

หาค่าผลรวมของตัวเลขจำนวนหนึ่ง

SUMPRODUCT

หาค่าผลรวมระหว่างผลคูณของตัวเลขหลายกลุ่ม

SUMSQ

หาค่าผลรวมของตัวเลขยกกำลัง

SUMX2MY2

หาค่าผลรวมของตัวเลขยกกำลังสอง 2 จำนวนลบกัน

SUMX2PY2

หาค่าผลรวมของตัวเลขยกกำลังสอง 2 จำนวนบวกกัน

SUMXMY2

หาค่าผลรวมของผลต่างยกกำลังสอง 2 จำนวน

TAN

หาค่า Tangent ตามหลักตรีโกณมิติ

TANH

หาค่า Hyperbolic Tangent

TRUNC

ปัดเศษทศนิยมให้มีจำนวนหลักเท่าที่ต้องการ โดยไม่มีการพิจารณาใด

BAHTTEXT

แปลงตัวเลขให้เป็นข้อความ

 

QR-Code หน้าเพจนี้

QR-Code dieser Seite
เว็บไซต์ www.iclass.in.th จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หวังผลในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด © 2017 บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper