การพัฒนาตนเอง ปี 2553

การพัฒนาตนเอง 2553

การสัมมนา   ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ประกาศเกียติคุณ

นายผดุง  บุญชุม  ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง

วัน เดือน ปี

สถานที่

ข้อมูลสารสนเทศ

1

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่  8

 

3 - 5 มิ.ย.53

 

เทศบาลเมืองตาก

 

คำสั่ง ..../2553

ลว.   มิ.ย.53

และวุฒิบัตร

2

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้เบื้องต้น  (B.T.C)

17-19 ก.ย.53

ร.ร.เด่นไชยวิทยา

วุฒิบัตร

3

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา

29-30 ก.ย. 53

ร.ร.พัฒนาประชาอุปถัมภ์

เกียรติบัตร

4

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ภาคเหนือตอนบน

11-15 ต.ค.53

ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ

เกียรติบัตร

 

 

การพัฒนาตนเอง ปี  2553

 

Search

QR-Code หน้าเพจนี้

QR-Code dieser Seite
เว็บไซต์ www.iclass.in.th จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หวังผลในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด © 2017 บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper