การพัฒนาตนเอง ปี 2554

การพัฒนาตนเอง  2554

การสัมมนา   ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ประกาศเกียติคุณ

นายผดุง  บุญชุม  ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 

ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง

วัน เดือน ปี

สถานที่

ข้อมูลสารสนเทศ

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคเหนือ ครั้งที่ 9

11-13 ม.ค. 54

ร.ร.อบจ.เชียงราย

คำสั่ง ..../2554

ลว. ม.ค.54

และเกียรติบัตร

อบรมตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา อบจ.แพร่

5 – 6 มี.ค.54

อบจ.แพร่

คำสั่ง /2554

ลว.

อบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 21 ก.ย. 2554 ห้องโสต 2 โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ วุฒิบัตร
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโรงเรียนทวาราวดี โรงเรียนเทศบาล 4 จ. นครปฐม
 
22-24 ก.ย. 2554
 
จ. นครปฐม  
วิทยากรการอบรมการใช้งานโปรแกรมประเมินผล PPU.V 3.0 29-30 ก.ย. 2554 โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ เกียรติบัตร

 

การพัฒนาตนเอง ปี 2554

Search

QR-Code หน้าเพจนี้

QR-Code dieser Seite
เว็บไซต์ www.iclass.in.th จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หวังผลในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด © 2017 บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper