การพัฒนาตนเอง ปี 2555

ที่

ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง

วัน เดือน ปี

สถานที่

ข้อมูลสารสนเทศ

1

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคเหนือ
ครั้งที่ 10  (24  ชั่วโมง)

27–29 มิ.ย. 55

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

คำสั่งและเกียรติบัตร

2

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐาน  การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (36  ชั่วโมง)

2 – 5 ก.ค.55

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

คำสั่งที่   96/2555
ลว.27 มิ.ย.55  

3

คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor  ม.4-6    (8  ชั่วโมง)

17 ก.ย. 55

ร.ร.พิริยาลัย จังหวัดแพร่

ประกาศโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

4

วิทยากรฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

8 พ.ย.55

ร.ร.พัฒนาประชาอุปถัมภ์

เกียรติบัตร

5

วิทยากรฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม  ปถ.05 

8 พ.ย.55

ร.ร.พัฒนาประชาอุปถัมภ์

เกียรติบัตร

6

ผ่านการทดสอบเรื่องหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)  ครั้งที่  3/2555  ประจำปี  2555

1 ต.ค.55

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
(องค์กรมหาชน)

วุฒิบัตร

 

Search

QR-Code หน้าเพจนี้

QR-Code dieser Seite
เว็บไซต์ www.iclass.in.th จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หวังผลในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด © 2017 บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper