อบรมโปรแกรม LocalSchool v4

การเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐาน  การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  รุ่นที่  7  ในระหว่างวันที่ 2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 ถึงวันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555  เป็นเวลา 4  วัน ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  โดยใช้โปรแกรม  LocalSchool v4  ในเรื่องต่อไปนี้

  1. แนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551
  2. แนวทางการจัดทำระเบียบวัดและประเมินผล
  3. แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรของสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ  ปถ.01 – 09

Search

QR-Code หน้าเพจนี้

QR-Code dieser Seite
เว็บไซต์ www.iclass.in.th จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หวังผลในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด © 2017 บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper