Search

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

ครูผู้สอนดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประจำปี  2552 
เนื่องในวันครู  16  มกราคม  2552  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 

 

รางวัลเหรียญทอง  การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เนื่องในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นไทย ระหว่างวันที่  4 - 6  กุมภาพันธ์  2552 
ณ  โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์


รางวัลชมเชย  การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เนื่องใน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2552"
ณ  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี   ในระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2552

 รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
ตามโครงการ "หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม"  ของคุรุสภา  ประจำปี  2552

 

ครูผู้สอนดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประจำปี  2553 
เนื่องในวันครู  16  มกราคม  2553  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 

รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสื่อตามโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสื่อตามโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เรื่อง  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR-Code หน้าเพจนี้

QR-Code dieser Seite
เว็บไซต์ www.iclass.in.th จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หวังผลในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด © 2017 บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper